Bronnenlijst

Raymi:

de Smet, S., (2012), De nieuwe politie, Tielt: LannooCampus

Belaen, H., Dewulf, C., Vandecasteele, A., (1990), Vrouwen bij de politie, Brussel : Kabinet van de Staatssecretaris voor maatschappelijke emancipatie

Collier, A., Devroe, E., Hendrickx, E., (2008), Politie en cultuur, Brussel : Politeia

Bloeyaert, M., (1991), Vrouwen bij de politie; over vrouwen en politie, De gemeente: vakblad voor gemeente en OCMW, p 301-306

Bruinsma, G.J.N., (1998), Politie en Wetenschap, Justitiële verkenningen, 7, p 3-61

De Kimpe, S., (2010), Politie, een lerende organisatie, Het Politiejournaal : Het Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie, 7, p 7-13

Goor, E., (2005), Vrijwilligerswerk in de lokale politie; een brug te ver?, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

Onraedt, D., (2005), Aanpak van moeilijkheden in een gezin; een draaiboek voor de politie, Kortrijk: Ipsoc

Pauwels, A., (2007), Van kwaad naar erger voorkomen; aanpak van POS bij de politie, Kortrijk: Ipsoc

Van Aerschot, D., De Schrijver, A., Van Roosbroeck, S., (2008), Hoe kijken jongeren naar de politie?, Brussel: Politeia

Depré, R., Fijnaut, C., Van Outrive, L., (1979), De reorganisatie van de Belgische gemeentepolitie, Leuven: Vervolmakingscentrum voor Bedrijfsleiding en Administratie

Verstraeten, R., Goossens, F., (2012), Politie, Antwerpen; Maklu

Coosemans, D., Pattyn, T., (22 sep 2016), Belgische agenten opgepakt in Frankrijk: “Vluchtelingen over de grens dumpen, dat is mensensmokkel”, Het Nieuwsblad, p 5

Van Horenbeek, J., (19 dec 2016), Jambon wil politiehervorming: "Vlotte informatie-uitwisseling is grootste probleem", De Morgen

Redactie, (7 nov 2016), Straks ook agent zonder brevet van politieschool, Het Laatste Nieuws, /

Meijer, A., (2008), Openbaarmaking van handhavingsinformatie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

Meijer, A., Dijstelbloem, (2009), De Migratiemachine, Uitgeverij Van Gennep

Van Berlo, D., Meijer, A., (2014), De nieuwe overheid, Boom: Lemma Uitegevers

VRT(reg.), VTM(prod.), (2015), Politie mag niet vragen of u gedronken hebt, Brussel: VTM

VRT(reg.), VTM(prod.), (2016), Politie neemt verklaring nu digitaal af, Brussel: VTM

VRT(reg.), VTM(prod.), (2016), Heeft Duitse politie geblunderd?, Brussel: VTM

Noémi:

Alderweireldt, T. (1995-1998). Discriminatie. Oostmalle. De Sikkel.

Blom, T. (2012). Politie. Delikt en Delinkwent. Vol. 42. P 58-60.

Boudin, J.M., (1993). Vrouwen als rijkswachter: Tegen de achtergrond van de nieuwe recruterings -en selectievoorwaarden. Nr. 126. Revenu van de Rijkswacht. p 4-9.

De Decker, M. (20 december 2016). Beloon vrouwelijk accent aan unief. De Standaard. p. 10.

Derks, M. (2015). Een glas-in-lood plafond? De vrouw1813-1913 en andere verbeeldingen van vrouwen, religie en emancipatie. Directory of Open Access Journals. Vol. 130. P 123-145.

Dewulf, P. (1993). De vrouw in de rijkswacht. Nr. 3. Politeia. p 17.

De Raedt, N. (2007). Verschillen tussen man en vrouw: hype, mythe, of waarheid?. Leuven.

De wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (21 juli 2016). Belgisch Staatsblad, 2016003292.

De wet van 30 juni 1998 dat erop gericht is op alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie. Belgisch Staatsblad, 2016029123.

De wet van 24 mei 1888 houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik (30 juni 1924). Belgisch Staatsblad, 2016011484.

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. Belgisch Staatsblad, 2016000567.

De wet van 26 april 2002 gelet op het koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (30 maart 2001). Belgisch Staatsblad, 201600568.

Eckersley, A. (1992). Women. Macmillan Education UK.

Heidelberg, K. (2005). Criminal Dilemmas. Berlin.

Nijkerk, K.J., (1986). Een onderzoek naar de man-vrouw relaties bij de politie. Tijdschrift voor politie, nr. 9. p 403.

Nielsen, L. (2005). Handbook of employment discrimination research. Book Metrics.

Pauwels, J. (1995). Alleen ervaring kan drama’s voorkomen. [Video]. Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst.

Politiejournaal. (2013). Politie en sociale media. Brussel: Politeia.

Prast, H. (9 november 2016). Wij zien de vrouw als een wezen van lagere orde. De Volkskrant. P. 26.

Prins, J.E.J. (2010). Discriminatie signalen. Juristenblad. Vol. 85.

Prins, M. (1989). Emancipatie als sturingsvraagstuk (1974-1989). Erasmus Universiteit Rotterdam.

Robberecht, M. (2015). Politioneel leiderschap. Een kwalitatief onderzoek naar de leiderschapsstijl van vrouwelijke politieleiders. Leuven. Faculteit Sociale Wetenschappen.

Romero Malaver, C. (2016). Het nieuwe naamrecht: gelijkheid tussen man en vrouw en conformiteit met het Unierecht?. Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Smet, M. (1990). Kabinet van de staatssecretaris voor maatschappelijke emancipatie. Brussel: o.c. p 39.

TC Team Consult. (1988). De Politiediensten in België. Verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Inbel. p 43.

Van Buyten, L. (2006). Elke leerling telt: hoe gelijke kansen en ambitie kunnen samengaan. [DVD]. Brussel: Vlaamse overheid. Departement onderwijs en vorming.

Verhoeven, K. (20 december 2016). Overspannen over mannen en vrouwen. De Standaard. p. 2.

Verhoeven, L. (2003). Anker Familie: de mooiste moeder. [DVD]. Meerhout: Zwijsen.

Sandro
Aaertsen, R., ter Maat, H., Visser, R. (1993). De carrièregang van de vrouwelijke officier. Apeldoorn: Nederlandse Politie Academie. Geraadpleegd op https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-instand&ion=1&espv=2&ie=UTF- 8#q=google+scholar.

Beeckman, A., Bloeyaert, M., De Kimpe, S., Van Outrive, L. (2002). Gender en politie. Brussel: Politeia.
Belgische Senaat (2012). Studiedag Internationale vrouwendag Vrouwen en politie. Brussel; Senaat. Geraadpleegd op https://www.senate.be/event/20120307_vrouwendag/Compte_rendu_Verslag.pdf

Bijleveld, C., De Koster, M., van der Heijden, M., Blokland, A. (2015). Historische criminologie: een vakgebied. Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 57 issue 4, 343-352.

Bobbit-Zeher, D. (2011). Gender discrimination at work: Connecting Gender Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Workplace. Gender and Society, Vol. 25 nr 6 764-786.

Bruggeman, W., Devroe, E., Easton, M. (2010). Evaluatie van 10 jaar politiehervorming. Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst. Antwerpen- Apeldoorn: Maku.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr 25 ter tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. (9 juli 2008).

De Koster, C. (2013). Topfuncties bij de politie en gender [masterproef]. Geraadpleegd ophttp://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/567/RUG01002060567_2013_00 01_AC.pdf

Der Hans Böcker-Stiftung (2013). Nach Leistung, Eignung und Befähigung? Beurteilungen von Frauen und Männers im Polizievollzugsdienst. Arbeidspapier 276. Dusseldorf.

Dienst Diversiteit van de federale politie. “De Ideale poltie M/V” [DVD]

Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (1988). Ervaringen van vrouwen in officiersfuncties bij de politie: een oriënterende studie. Research voor Beleid. https://books.google.be/books?id=OtgStwAACAAJ&dq=vrouwelijke+politie &hl=nl&sa=X&redir_esc=y

De Schacht, N. (2012). What about the 99 percent? Gender, class and promotions in Belgium. Conference of the Intrenational Association for Femnist Economics (Affe), Barcelona.

Federale politie (2015). Een duurzaam engagement p. 13 Geraadpleegd in
http://rapportannuel.policefederale.be/a/f/16_CG_Jaarverslag_NL.pdf
Grimberen B. (2006). De eerste politievrouwen van Nederland. Hildersum: NCRV.
Interfederaal Gelijke kansen Centrum (2015). Conventie tussen het inferfederaal gelijkekansencentrum en de federale politie. Jaarverslag 2014.

Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (2016). De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Geraadpleegd in http://igvm- iefh.belgium.be/nl/publicaties/de_loonkloof_tussen_vrouwen_en_mannen_in_ belgie_rapport_2016

Kek, G., Bakker, J. Jongma, M. (2001). Politie en diversiteit: een onderzoek naar de selectie van vrouwen en allochtonen. Groningen: Hanzehogeschool. Geraadpleegd op https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=politie+en+diversiteit:+een+onderzoek+naar+de+selectie+van+vrouwen+en

Lamberts, M., Delmotte, J. (2004). Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen? [Onderzoekrapport] Hiva. Geraadpleegd op http://www.werk.be/cijfers- en-onderzoek/rapporten/knelpunten-op-de-arbeidsmarkt-kansen-voor-vrouwen

Manneke, Nelleke (1998). Vrouwen van kaliber: politievrouwen in de twintigste eeuw. Nederlands Politie Museum, Apeldoorn. Geraadpleegd op https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+scholar

Ministeriële omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013. De bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten.(29 augustus 2013) . Belgische Staatsblad, 57039

Prenzler, T., (2013). The status of women police officers: An international review. The Internationla Journal of Law, Crime and Justice, Volume 41, Issue 2, 115-131.

Pruvost, G. (2007). La dynamique des professions à l épreuve de la féminisation: l’ascension atypique des femmes commisaire. Sociologie du Travail, Volume 49, Issue 1, 84-99.

Pruvost, G. (2009). A profession in process: The atypical rise of women to the high rank of Polie “Commissaire” in France. Sociologie du Travail, Volume 51, supplement 1, 34-48.

Sand, J. (2016). Women in the Security Profession. Oxford: Butterworth-Heineman.

Sloots, K. Philips, G. Van der Ham, D., Voorbij, W. (2009). Van apenrots naar bijenkorf. Het Tijdschrift voor de Politie, jrg 7, nr. 10.

Simoens, I. (2011). Jaarverslag lokale politie Vlaamse Ardennen. Geraadpleegd in http://www.pzvlaamseardennen.be/uploads/documentenbank/227beadee3a601 abbe715e1daa7d3f8e.pdf

Statistics Belgium, Beroepen in België, vrouwenberoepen en mannenberoepen (1993-2010) Geraadpleegd in http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/beroepen/

Taragola, N. (2013). Politievrouwen: sporen vinden & sporen nalaten [masterproef]. Geraadpleegd op http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/766/RUG01-001891766_2012_0001_AC.pdf

Ter Luyten, S. (2 december 2016). Gentse politie wordt stilaan vrouwenbastion. Het Nieuwsblad, p 3. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

TVPG, (1december 2016). 104 politiemensen leggen eed af (waarvan 57 vrouwen!).

Het Laatste Nieuws, p. 17. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/
Van der Poel, S. (1983). Bij gebrek aan beter: de moeizame integratie van vrouwelijke agenten bij de Amsterdamse politie. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Van Gestel, G. (20 december 2016). Er moeten meer vrouwen aan de top komen. Dag Allemaal, p. 142. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Van Hulst, M., Terpstra, J., Kolthoff, E. (2016). Politiecultuur als kernbegrip en discussiethema. Tijdschrift voor Veiligheid, Aflevering 0203.

Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen. (16 augustus 2010) . Belgische Senaat. Buitengewone zitting.

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen . (30 mei 2007). Belgisch Staatsblad, 29031.

WSF (5 december 2016). Commissaris-generaal Catherine De Bolle krijgt ereteken. Het Laatste Nieuws, p. 14 geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Mathijs:
Brink, M. van den (2006). Moeders in de mainstream. Genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomite. Proefschrift Universiteit Utrecht.

Burke, R.J., & Mikkelsen, A. (2004). Gender issues in policing: do they matter? WIMR 20, 2, 133-143.

Dijksman, G. (z.j.) De essentie van het beroepsbeeld van de politie, ongepubliceerd.

Drupsteen, I. (2005). Politiewerk in de praktijk. Een verbaal apart. Scriptie. Universiteit Twente.

Gender Mainstreaming, Kabinetsstandpunt (2001).

Goderie, M., & Tierolf, B. (verschijnt in 2007).Wat levert het politieoptreden de burger op? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Groen, J., & A. Kranenberg (2006). Strijdsters van Allah. Radicale moslima’s en het Hofstadnetwerk. Amsterdam: De Volkskrant/Meulenhoff.

Kerntaken, een notitie (2005) bijlage Brief aan de Tweede Kamer over Kabinetsstandpunt evaluatie politieorganisatie, 15 oktober 2005.

Kop, N., e.a. (1997). Politie en publiek. Een onderzoek naar de interactie politie-publiek tijdens de surveillancedienst. Deventer: Gouda Quint.

Landelijk Kader Nederlandse Politie 2007.

Lünnemann, K.D., & Bruinsma, M.Y. (2006). Geweld binnen en buiten. Aard en omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland. (WODC-reeks Onderzoek en beleid 231) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Lünnemann, K.D., & Overgaag, A. (2002). Inventarisatie projecten huiselijk geweld en aanpak huiselijk geweld op instellingsniveau. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mannekes, N. (1998). Vrouwen van kaliber.

Martin, E.S. (1999). Police Force or Police Service? Gender and Emotional Labor. ANNALS, AAPSS, 561, January, 111-126.

Privé geweld – Publieke zaak (2002). Den Haag: Ministerie van Justitie.

Sey, A., & Jochoms, Th. (2007). Naar intelligent presteren. Uitdagingen voor leiderschap bij sturing met prestaties bij de politie. Tijdschrift voor Veiligheid, nr. 1.

Stokkom, B. van (2006). Naar professionele manieren van aanspreken. Tijdschrift voor de Politie, 3, 12-16.

Stokkom, B. van (2005). Beledigd in Amsterdam. Verbaal geweld tussen politie en publiek. Politieregio Amsterdam Amstelland.

Stol, W., & Vink, N. (2005). Interactie op straat tussen politie en jeugd. In: Van
Wijk e.a. Politie en Jeugd, een inleiding voor de praktijk. Elsevier overheid, p. 213-228.

Stol, W. e.a. (2004). Politiestraatwerk in Nederland. CPW-reeks Politiewetenschap.

Römkens, R. (2006). Gendermainstreaming gelukt? Een verkenning van de beleidsdossiers mensenhandel en huiselijk geweld van het ministerie van justitie. Een paper i.o.v. de Visitatie Commissie Emancipatie (intern stuk).

Terpstra, & Kouwenhoven (2004). Samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg. Zeist: Kerkebosch.

VCE (2005). Dat moet echt beter. Den Haag.

Vogelsang, H. (2006). Gezocht: politiechef (m/v). Blauw, 2, 22

Aukje:
(2 december 2016). Te weinig controle op premies voor politie. Het laatste nieuws. Geraadpleegd via http://www.HLN.be.

(25 november 2016). Politie doet enorme inspanningen tegen verkrachting. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.destandaard.be.

(21 november 2016). Meerderheid kibbelt over privatisering politietaken. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.destandaard.be

Belaen, H. ; Dewulf, C. ; Vandecasteele, A. (1990). Vrouwen bij de politie. Brussel: Kabinet van de Staatssecretaris voor maatschappelijke emancipatie.

Bloeyaert, M.; Belaen H.; Dewulf, C.; Vandecasteele, A. (1990). Vrouwen bij de politie. [onderzoeksrapport]. Kortrijk: IPSOC.

Bloeyaert, M. (1991). Vrouwen bij de politie: over vrouwen bij de politie. Vakblad voor gemeente en OCMW, jrg. 6-7, p. 301-306.

De Brauwer, J. (2009). Geweld tegen de politie: een onderzoek in de politiezone Luik. [onderzoeksrapport]. Geraadpleegd via LIMO.

Debroux, S. (2005). Geen politie zonder mensen: politiehervorming in zone Vlas. Tijdschrift van de geïntegreerde politie, jrg. 2 (nr. 4), p. 16-19.

Debroux, S. (2006). Gezocht m/v met talent: de politie als werkgever ligt goed in de markt. Tijdschrift van de geïntegreerde politie, jrg. 3 (nr. 2), p. 15-17.

Glorieux, I., van Tienoven, P. (2016). De organisatie en combinatie van arbeids- en gezinsverantwoordelijkheden. [verzamelwerk]. Brussel: instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Lataire, N.; VTM Telefacts crime. (2008). De wijkagent. [tv-uitzending]. VTM

Martin, S.; Jurik, N.(2007). Doing justice, doing gender test: women in legal and criminal justice occupations. Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications.

Moor, L.; Ponsaers, P.; de Vries, M.; Easton, M. (2014). Het gezag van de politie. Antwerpen: Maklu.

Onraedt, D. (2005). Aanpak van moeilijkheden in een gezin: een draaiboek voor de politie. [eindwerk]. Geraadpleegd via LIMO.

Pauwels, A. (2007). Van kwaad naar erger voorkomen: aanpak POS bij de politie. [eindwerk]. Geraadpleegd via LIMO.

Radford, J. (1987). Women, Violence and Social Control. Policing Male Violence Policing Women. Macmillan UK: Palgrave.

Sioen, S. (2005). De rekrutering van politie-inspecteur voor het basiskader, evaluatie van de rekrutering in het algemeen en in het bijzonder de website: verkennend onderzoek door een vergelijkende studie en een gestandaardiseerde interviewafname van 18 West-Vlaamse Beroepenvoorlichters van de Lokale Politie. [eindwerk]. Geraadpleegd via LIMO.

Stam, I. (2011). Internationalisering moet aandachtspunt zijn van de nationale politie. Tuijtel: Hardinxveld-Giessendam.

Stam, I. (2011). Politietop divers: nog steeds te weinig allochtonen. Rotterdam: Radar.

Van Beek, S. (2011). Te weinig allochtonen in politietop. Het ambtenaren collectief.

Van Altert, K.; De Baets, P.; Noppe, J. (2014). Agressie tegen openbare dienstverleners: wat is er aan de hand? Mechelen: Kluwer.

VRT Canvas. (2013). Ruzie bij de politie. [tv-uitzending]. VRT Canvas.

Van Craen, M. (2010). Wie heeft (geen) vertrouwen in de politie?: onderzoek graaft naar VRT Eén. (2008). Het leven zoals het is: politie. [tv-uitzending]. VRT Eén.

Young, M. ; Salerno, J. ; Liu, H. (2009). Social Computing and Behavioral Modeling. Springer US: Boston M. A.

Lisa:
Bloeyaert, M. (1990). Les femmes dans les police. Brussel: Inbel.

Blom, T. (2012). Politie. NARCIS, Vol. 42. pp.58-60

Bockstale, M. (2005). Processen – verbaal: 5de uitgebreide uitgave. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Devroe, E. ; De Keulenaer, S. (2008). La qualité passée au crible: étude d'évaluation d'une mesure de la qualité au sein du parquet. Gent : Story Publishers

Dewulf, C. Vandecasteele, A. Bloeyaert, M. & Belaen, H. (1990). Vrouwen bij de politie. Brussel: INBEL.

Elb. ( 17 september 2016). Politiechef keert stad de rug toe. De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Eshaghzey, M. (2016). Verdere actorspecialisatie in ‘toekomstig Vlaams jeugdsanctierecht’ noodzakelijk of overbodig? [Theses]. Leuven: KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Gabriels, J. (1997). Veiligheid en lokale politie. In: Res publica: tijdschrift voor politieke wetenschappen, vol.39. pp. 139-149

Geen auteur. (2014). Jaarverslag van de West - Vlaamse politieschool. [Jaarverslag]. Kortrijk: West - Vlaamse Politieschool.

Geen Auteur. (25 september 2016). Op bezoek bij de politie. De zondag. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Goemare, S. (2012). Georganiseerde opvang binnen de politie: een programmavoorstel voor de politiezones Assende – Evergem [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Goossens, F & Meuwissen, K. (1996). Politie en wetgeving in 1996. Tijdschrift voor politierecht, 3, 25 -32.

Hordijk, J.M. (1988) Ervaringen van vrouwen in officiersfunctie bij de politie: een oriënterende studie. Leiden: Research voor Beleid.

Maesschalck, J. Bruggeman, W. Loyens, K. Van Ryckeghem, D. (2015). De ontwikkeling van ‘een visie voor de politie in 2025’: het gebruik van strategische scenario’s als techniek voor visieontwikkeling. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, Issue: 2. Pp 11-24

Maesschalck, J., Bruggeman, W., Loyens, K. & Van Ryckeghem, D. (2015). De ontwikkeling van ‘een visie voor de politie in 2025’: Het gebruik van strategische scenario’s als techniek voor visieontwikkeling. Vlaams tijdschrift voor Overheidsmangagemen, 2, 12 -24.

Schram, f. (2012). Openbaarheid en bestuur van politie. Handboek politiediensten, Vol101, pp 1 -74.

Standaert, L. ( 10 september 2016). Frankrijk ontsnapt aan vrouwelijke terreur. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Stephens, M.; Becker, S. (1994). Police force, Police Service: Care and control in Britain. Palgrave

Van Den Broeck, T., & Bourdoux, G.L. (2009). Rekrutering bij de Belgische politie. Brussel: Politeia.

Van den Eynde, W. (2011). Voor wie de klok luidt: Intriges bij de Hasseltse politie. [TV-uitzending]. Brussel: VRT. Canvas.

Van Dijck, K. (2001). Visualisering van latente bloedsporen: optimalisatie van het fluoresceïne-reagens. [Eindwerk]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK.

Van Geystelen, k. , De Pauw, E. & Bruggeman, W. (2014). Opleiden in veiligheid. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Van Stokkem, B., Terpstra, J. & Moor, LG. (2010). De politie en haar opdrachten: de kerntakendiscussie voorbij. Geraadpleegd via https://books.google.be/

VRT, Eén, & Brokken, K. (2007). Op patrouille met de spoorwegpolitie. [TV-uitzending]. Brussel

VRT, Eén. (2009). Kleine agenten. [TV-uitzending]. Brussel: VRT. Eén.

Aurélie:
Alaoui Amine, Z., Fredericq Evangelista, K., Maron, L., & Simeu, N. (2011). Gender en inkomen analyse en ontwikkeling van indicatoren. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Alderweireldt, T., Van Assche, C., Collaert, R., & Van Steen, J. (1998). Discriminatie. Oostmalle: De Sikkel.
Besluit van de administrateur-generaal Agentschap Wonen-Vlaanderen - houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende delegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap. (2016, september 1). Bijlage 2.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen . (2014, juli 25). Artikel 1.
Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2007). Beyond HR: the new science of human capital. Bruggeman

Boudreau, J.W. (2003). Sustainability and the Talentship Paradigm: strategic human resource management beyond the bottom line. CAHRS Working Paper Series. Paper 40.

Breaking them in or revealing their best? Reframing socialization around newcomer self-expression. Harvard Business School, Working Paper 12-067.

Bücker, J., Furrer, O., Poutsma, E., & Buyens, D. (2014 ). The impact of cultural intelligence on communication effectiveness, job satisfaction and anxiety for Chinese host country managers working for foreign multinationals.

Buyens, D., De Schamphelaere, V., Verbrigghe, J., & Verhaeghe, S. (2012). Breng je rekruterings- en selectieproces in beeld. In Rekrutering en Selectie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen (pp. 6-14). S.l. : Federgon.

Buyens, D., De Schamphelaere, V., Verbrigghe, J., & Verhaeghe, S. (2012). Rekruteren. In Rekrutering en Selectie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdaging voor Morgen. )

Cascio, W., & Boudreau, J. (2008). Investing in people: financial impact of human resource initiatives. New Jersey: Pearson Education.

Chao, G.T., Leary-Kelly, A.M., Wolf, S., Klein, H.J., & Gardner, P.D. (1994). Organizational socialization: its content and consequences. Journal of Applied Psychology, 79(5), 730-743.

Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaa. (2014, april 11). Artikel 14.

De Corte, W., Sackett, P.R., & Lievens, F. (2011). Designing pareto-optimal selection systems: formalizing the decisions required for selection system development. Journal of Applied Psychology, 96(5), 907-926.

De HR scorecard als contextspecifiek en lerend procesinstrument. In: Andriessen, M., Bossuyt, T., De Witte, H., Francois, G., Proost, K., & Schreurs, B. (Eds.). HRM: werken aan evenwicht. Antwerpen: De Boeck.

De Laminne, I. (2016, september 23). La fiscalité va-t-elle décourager les placements ? La Libre Belgique, p. 30.
De Vos, A., Buyens, D., & Schalk, R. (2003). Psychological contract development during organizational socialization: adaptation to reality and the role of reciprocity.

De Vos, A., De Hauw, S., Meganck, A., & Buyens, D. (2009). Trendstudie: Het loopbaanperspectief van Generation Y – een droom van een loopbaan? Rapport CECM – Vlerick Leuven Gent Management School.

Discriminatie. (2016, November 9). Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Discriminatie

Discriminatie. (2016). Opgehaald van Belgium.be: http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/discriminatie

Dujardin, W. (2013 - 2014). Gender en politie: Barrières en copingstrategieën gehanteerd door politievrouwen. Gent.Etnische discriminatie bij de aanwerving . (1997). Brussel: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden.

Elkaïm, K. (2016, september 16). Les écrivains ne sont pas faciles à contrôler. Le Soir, p. 22.

Elliott, J. (Regisseur). (2010). Lessen in discriminatie [Video].

Elliott, J., & Verhaag, B. (Regisseurs). (1996). Blue eyed [Video].

Fitz-enz, J. (2004). The ROI of human capital. New York: Amacom.

Flight, S., Van den Andel, A., & Hulshof, P. (2006). Vertrouwen in de politie. Amsterdam.

Greer, C., & Virick, M. (2008). Diverse succession planning: Lessons from the industry leaders.

Greer, C.R., Youngblood, S.A., Gray, D.A. (1999). Human resource management outsourcing: the make or buy decisions. Academy of Management Executive, 13(3).

Grugulis, I. (2007). Skills, Training and Human Resource Management. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Gilley, K. M. & Rasheed, A. A. (2000). Making more by doing less: an analysis of outsourcing and its effects on firm performance. Journal of Management, 26(4), 763-790.

Herremans, W., Stijn Braes, S., Neefs, B., Theunissen, G., & Sels, L. (2011). Trendrapport Vlaamse arbeidsmarkt 2011. Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Hunt, S. (2007). Hiring success. The art and science of staffing assessment and employee selection. San Francisco: Wiley.
Jattuso, M.L., & Sinar, E.F. (2003). Source effects in internet-based screening procedures. International Journal of Selection and Assessment, 11, 137-140.

Lamer, E. (2016, september 8). Les intérêts notionnels dans les faveurs de l’Europe. Le Soir, p. 10.

Lawler, E. E., & Boudreau, J. W. (2009). Achieving excellence in human resources management: an assessment of human resource functions.

Lourens, J., & Brughmans, I. (2006). HR Nieuwe stijl, naar excellente dienstverlening tegen lage kosten. Kluwer: Alphen aan den Rijn.

Martens, A. (1998). Discriminatie op de arbeidsmarkt: evenredige arbeidsdeelname als dam tegen apartheid . Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme, 4-11.

Maes, M. (1998). Over non-discriminatie en positieve actie. De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), 115-129.
Naaktkalender in politiekantoor is nu ondenkbaar. (2004, september 7). Het Nieuwsblad, p. 32.

Omzendbrief BA 2005/07 betreffende het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen - kennisgeving. (2005, november 18).

Prof. Dr. Werner Bruggeman. (sd). Opgehaald van linkedin.com: https://be.linkedin.com/in/wernerbruggeman

Raspoet, E. (2005, november 19). Gwen Merckx (32). De Morgen, p. 26.

Rogge, J. (2007). Discriminatie, geslachtsdifferentiatie en verzekeringen . Mechelen: Kluwer.

Roussel, B. (2015). Cloudy with a chance of rainbows: Intersectionaliteit en ongelijkheid bij minderheden . Geel: Thomas More Kempen.

Rynes, S.L., Colbert, A.E., & Brown, K.G. (2002). HR professionals’ beliefs about effective human resource practices: correspondence between research and practice. Human Resource Management, 41, 149–74.

Saks, A.M., & Gruman, J.A. (2010). Getting newcomers engaged: the role of socialization tactics. Journal of Managerial

Psychology, 26(5), 383-402.; Cable, D., Gino, F., & Staats, B. (2012).

Serrano, I. (2012). Diversiteit als norm: van discriminatie naar competentie . Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Sottiaux, S. (2000). Seksuele geaardheid en het verbod op discriminatie . Ethiek & maatschappij, 62-70.

Tieleman, L., Haekens, L., & Crombez, S. (Regisseurs). (2007). 0032 [Video].

Valcke, T. (2008 - 2009). Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de politie. Gent.

Vanhecke, N., & Eckert, M. (2016, Mei 14). Topvrouwen worden liever niet als vrouw gezien. De Standaard, p. 18.

Van Puyenbroeck, K. (2008). De discriminatoire rol bij selectie: een exploratief onderzoek naar kansen op de arbeidsmarkt en de rol van afkomst en sociale status . Kortrijk: IPSOC.

Verplancke, M. (2014, februari 26). Vrouwen zullen de nieuwe wereld vormgeven, niet mannen. Knack, pp. 9-12.

Virick, M., & Greer, C. (2012). Gender diversity in leadership succession: Preparing for the future.

Wat is discriminatie? (2016). Opgehaald van Discrinimeer: http://www.discrinimeer.be/wat-is-discriminatie

W. Slagmulder R. (2001). Beheerscontrole. Een stimulans voor doelgericht management van organisaties. Leuven: Lannoo. ; Buyens, D., & Davidson, T. (2010).

Hanne P.
Aly, R. (17/08/2016). De boerkiniboete is belachelijk. De Standaard. P35.

Amnesty International Vlaanderen& Ergün. (2001). Vrouwenrechten zijn mensenrechten 2 [video]. Antwerpen: Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen& Forger. (1995). Vrouwenrechten zijn mensenrechten [video]. Antwerpen: Amnesty International Vlaanderen

Amnesty International. (1991). Geschonden rechten, geschonden levens: vrouwen vervolgd. Amsterdam: Amnesty International.

Baerts, A. Deschacht, N. De Feyter, T. Guerry, M.( 2009). De m/v carrièrekloof: promotiekansen van vrouwen en mannen in België. Brussel: de naam van de uitgever ontbreekt.

Brems, E.( 2011). België gidsland: een haalbare utopie.Brussel: VUBpress.

De Haes, A.( 2009). De Genderwet: segmentatie of discriminatie?. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Echo.

Delepelaire, Y.( 26/06/2016). Jullie willen jullie waarden en normen behouden. Terecht. De Standaard. P11.

Grimshaw, P. Holmes, K. Marilyn, L. (2001). Women’s Rights and Human Rights. http://link.springer.com/

Holvoet, N. Charlier, S. Wymeersch, S. (2005). Milleniumdoelstellingen vanuit genderperspectief. Dimensie 3: het magazine van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 1( 2005), 7-10.

http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=50 ( geraadpleegd op 29/11/2016)

http://www.swpbook.com/auteurs/254 ( geraadpleegd op 29/11/2016)

http://www.uvh.nl/actueel/mei-2011/in-memoriam-prof-dr-ilja-maso: ( geraadpleegd op 29/11/2016)

Jokfoe& Liekens.( 2005). Sterke vrouwen: disc 2[ video]. Brussel: Jokfoe

Maenhout, T. Temmerman, M. (2014). Milady! : waar vrouwenrechten echt over gaan.Tielt: Lannoo.

Magdalena L. Toma, E. Dobre, C. (2016). Study on Equal Rights between Men and Women. Agriculture and Agricultural Science Procendia, volume (10), 548-554). Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com/

Pinker, S.( 2011). Ons betere ik. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Ponsaers, P. Verschraegen, A. Eliaerts, C. (2007). Het opleidingsdebat heropenen… op zoek naar concrete oplossingen. Brussel: Politeia nv.

Schelstraete, I.( 22/06/2016). De vrouw die graag tegen de haren in streek. De Standaard. P5.

Senaeve, P. Lemmens, P.( 2003). De betekenis voor het personen- en familierecht van de VN-verdragen inzake de burgerlijke en politieke rechten, inzake de economische, sociale en culturele rechten, en inzake de rechten van de vrouw. Antwerpen: Intersentia.

Smaling, A. (2000). Mens en maatschappij. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Uyttenhove, I. (1994). Rechten voor de vrouw. Dimensie 3: het magazine van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, nr3 ( 1994), 12-13.

Van den Hul, K.( 2013). (s)hevolution: de eeuw van de vrouw. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Van Werde. Helger. (2004).De mensenrechten: een evolutie doorheen de eeuwen. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenopleiding.

Vandekerckhoven, S. Vandenbrande, T. (2011). De analyse van loonkloven in België. Brussel: ASP.

Vandeloo, M. (2013). Vrouwenrechten in België en India: Over hoe verschillende culturen invloed hebben op het recht van de vrouw. Geel: Thomas More Kempen.

Vrouwen en kinderen: een dubbel dividend. Dimensie 3: het magazine van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 2( 2007),14.

Wood Wetzel, J. (1993). The World of Women. Geraadpleegd via http://link.springer.com/

Lisa Obert:

Brady, H. (2008). Europol and the European Criminal Intelligence Model: A Non-state Response to Organised Crime. Policing - A journal of policy and practice, 2(1), 103-109.

Bruggeman, W., Van Branteghem, J.-M., & Van Nuffel, D. (2007). Naar een excellente politiezorg. Brussel: Politeia.
Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. (2010). Jaarrapport 2010: georganiseerde criminaliteit in België 2007-2009. Brussel: Politeia.

Federale Politie. (2012). Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Goedgekeurd door de ministerraad op 1 maart.

Frans, B., Lammens, L., Paternotte, M., Van De Sompel, R., Van Oost, F., Sjaak, B., … Waites, B. (2010). Harmony. Brussels: Federale Politie.

Kadernota Integrale Veiligheid. (2004). Ministerraad 30-31/03.

Segaert, S. (2006). Criminele processen: heling en buit bij Roemeens rondtrekkende dadergroepen en communicatie bij rondtrekkende dadergroepen. In B. De Ruyver (Ed.), Rondtrekkende dadergroepen: grensoverschrijdend beleid (pp. 27-38). Brussel: Politeia.

Sidebottom, A., Belur, J., Bowers, K., Tompson, L., & Johnson, S. (2011). Theft in price-volatile markets: on the relationship between copper price and copper theft. Journal of Research in Crime and Delinquency, 48(3), 396-418.

Terpstra, J. (2012). The warning and advisory task of the police: forging a link between police information and multi-agency partnerships. Policing - A journal of policy and practice, 6(1), 67-75.

Tusikov, N. (2012). Measuring organised crime-related harms: exploring five policing methods. Crime Law and Social Change, 57(1), 99-115.

Van Branteghem, J.-M., Van De Sompel, R., & Ponsaers, P. (2007). De pijlers van een gemeenschapsgerichte politiezorg in België. In W. Bruggeman, J.-M. Van Branteghem & D. Van Nuffel (Eds.), Naar een excellente politiezorg (pp. 65-87). Brussel: Politeia.

Van Daele, S. (2009). Helingsprocessen bij rondtrekkende dadergroepen: een bevraging bij Roemeense en Servische daders: Federale Politie, Bestek nr. DGS/DSA 2008 R3 233

M. J. C. V. Van Rooy ; supervisie H. M. Langeveld, e. a. Van Rooy, M. J. C. V., 1989, Hoezo bij de politie? Zien die mannen dat dan wel zitten?: een onderzoek naar werving en selectie van politievrouwen voor de Rotterdamse politie, Rotterdam : Erasmus universiteit

Politie, 2011, Samenwerking tussen de politie en de inspectiediensten, In: Het Politiejournaal : Het Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie. Brussel : Politeia,

Belaen, H. ; Dewulf, C. ; Vandecasteele, A. Bloeyaert, M, 1990, Vrouwen bij de politie, Kortrijk : IPSCO

Easton, Marleen (Editor) ; Tange, Carol (Editor) ; Ponsaers, Paul (Editor), 2008, Hoe kijken jongeren naar de politie?

Van der Veer, L. (Editor) ; Van Sluis, A. (Editor) ; Van de Walle, Steven (Editor) ; Ringeling, A. (Editor), 2013, Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen

1979, “De reorganisatie van de Belgische gemeentepolitie”

Aalberts, M.M.J., 1990, Politie tussen discretie en discriminatie, Arnhem : Kluwer

Motmans, Joz, 2015, Transfoob geweld en discriminatie van transgenders voor politiediensten, Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, Dienst kansenbeleid

2009-12-11, “Interculturaliteit /multicultureel leven: Gevoelens van discriminatie bij 2e generatie Brusselaars van Turkse en Marokkaanse afkomst in 2008”

VRG Alumni, (Editor), 2008, Discriminatie op de werkvloer en de wet van 10 mei 2007

2007, “Arbeidsverhoudingen en het discriminatieverbod 2003-2006”

Zoë
Alderweireldt, J. (2009). SOVA-trianing als alternatieve maatregel: De taal van de lokale politie binnen het nieuwe jeugdrecht. Kortrijk: IPSOC.

bekend, N. (2012, mei). Nieuwsbrief. Opgehaald van acvpolitie: http://www.acvpolitie.be/doc/div_pol7.pdf

Belean, H., Dewulf, C., Vandecasteele, A., & Bloeyaert, M. (1990). Vouwen bij de politie. Brussel: Kabinet van de Staatssecretaris voor maatschappelijke emancipatie, .

Bisschop, L., Buijnink, K., De Kimpe, S., & Noordegraaf, M. (2010). Politieleiderschap: reflecties op politieleiders en hun professionaliteit. Antwerpen: Maklu.

Bisschop, L., De Kimpe, S., Bruggeman, W., Easton, M., & Maesschalck, J. (2009). Hoofcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievolmaking bij politieleiders.

Bloeyaert, M. (1991). Politiewerk, dat is toch voor mannen, of niet soms? Terzake : een praktijkblad over gemeentebeleid, 4, 1-2.

Bloeyaert, M. (1991). Vrouwen bij de politie: over vrouwen en politie. De gemeente : vakblad voor gemeente en OCMW, 6-7, 301-306.

Bloeyaert, M., & Smet, M. (1990). Vrouwen in het gemeentelijk politiekorps: handleiding voor positieve actie. Brussel: Kabinet van de Staatssecretaris voormaatschappelijk emancipatie.

Canvas (Regisseur). (2013). Ruzie bij de politie [Film].

Cel. (2016, juni 24). Agentes mogen stropdas ruilen voor sjaaltje. België.

Cieters, E. (2007). Interne communicatie, een theoretische en praktische benadering: praktijkonderzoek bij de directie rekrutering en selectie van de federale politie. Brussel: EHSAL.

De Kimpe, S. (2010). Politie, een lerende organisatie. Het politiejournaal, 7- 13.

De Kimpe, S. (2016). 'Politieonderwijs is te belangrijk om het alleen aan de politie over te laten!': Een toekomstperspectief voor het Belgische politieonderwijs. Panopticon Panopticon, 37, 106-121.

De Kimpe, S., Jaap, N., & Henk, F. (2015). Jongeren en politie. Maklu.

De Kimpe, S., Van Geystelen, K., De Pauw, E., & Bruggeman, W. (2014). Opleiding in veiligheid. Antwerpen: Maklu.

Devriendt, B. (2008). Jeugdwerk en Verkeersveiligheid. Is een vorming over verkeersveiligheid noodzakelijk voor jongeren in het jeugdwerk? Kunnen we dit linken aan een rekrutering bij de politie. Kortrijk: IPSOC.

Dierick, T. (2007). De politieopleiding anno 2007: streven naar een optimale kwaliteit. Politiejournaal : Het Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie. nr 4, 15-19.

Fekjær, S., & Petterson, O. (2014). From legalist to Dirty Harry : police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice. European journal of criminology, 745-769.

Fijnaut, C., & Rosenthal, U. (1999). Politie; studies over haar werking en organisatie. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Franck, A. (2016, Oktober 27). Nieuw hoofdkwartier van politiezone Het Houtsche zal fors uitbreiden. Brugge-Oostkust, België.

Haberfeld, M. (2011). Police Organization and Training. Dordrecht: Springer.

Mensink, J. (2005). Zelfmanagment in lerende organisaties. Ontwikkelingsgericht HRM is de sleutel. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Politieopleiding, P. . (sd). Documentatie. Opgehaald van Politieopleiding PAULO Provincie Oost-Vlaanderen: http://media.wix.com/ugd/ee0dc7_20f27f3eb5004642af444d763d0ec898.pdf

Santos, M. C. (2005). Women’s Police Stations. Palgrave Macmillan .

Senge, P. (1990). The fifth discipline. The art and practice of the learning organizations. New York: doubleday currency.

Staes, J. (2008). Mijn organisatie is een ourwoud. Leuven: LannooCampus.

Staes, J. (2009). Mijn manager is een held. LannooCampus.

Staes, J. (2011). Ik was een schaap. Leuven: LannooCampus.

Standaert, L. (2016, september 10). Frankrijk ontsnapt aan vrouwelijke terreur. België.

Vallaeys, T., Bloeyaert, M., & Smet, M. (1995). Vrouwen bij de belgische politiediensten: functioneren en functioneringsproblemen. Brussel: INBEL.

Van Aerschot, D., De Schrijver, A., & Van Roosbroeck, S. (2008). Hoe kijken jongeren naar de politie? In D. Van Aerschot, A. De Schrijver, & S. Van Roosbroeck, Hoe kijken jongeren naar de politie? Brussel: Politeia.

Van den Eynde, W. (Regisseur). (2011). Voor wie de klok luidt: Intriges bij de Hasseltse politie [Film].

Verstraeten , R., & Goossens, F. (2012). Politie. In R. Verstraeten, & F. Goossens, Politie. Antwerpen: Maklu.

Vrt (Regisseur). (2008). Het leven zoals het is: politie [Film].

Octavie Vauterin:
Anderson, D. & Bloch, P. (1974). Police women on patrol : final report. Washington : Police
Foundation.

Beeckman, A. ; Bloeyaert, M. ; De Kimpe, S. & Van Outrive, L. (editor) (2002). Gender en
Politie. Brussel: Politeia.

Belaen, H. ; Dewulf, C. & Vandecasteele, A. (1990). Vrouwen bij de politie. Brussel : Kabinet van de
Staatssecretaris voor de Maatschappelijke emancipatie.

Bloeyaert, M. (1991). Vrouwen bij de politie: over vrouwen en politie. De gemeente, 6-7 ; p. 301-306.

Bloeyaert, M. (1995). Les femmes dans les services de polices belges: fonctionnement et problèmes de
fonctionnement. Brussel : Inbel.

Bloeyaert, M.; Smet, M. & Vallaeys, T. (1995). Vrouwen bij de Belgische politiediensten : functioneren
en functioneringsproblemen. Brussel : INBEL

BRTN (1999). Vrouwen en arbeid [video]. Brussel : BRTN

Dankmeyer, B. & Tijdens, K. (2012). Sectorale verschillen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen
in Nederland. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken., 28(2012); p. 105-111.

De Raedt, N. (2007). Verschillen tussen man en vrouw: hype, mythe, of waarheid? : toetsing van
thema's uit het boek M/V het verschil aan onderzoeksliteratuur. [theses]. Leuven : K.U.Leuven, Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, Departement Psychologie

De Valk, J.M.M. (1977). Encyclopedie van de sociologie. Amsterdam : Elsevier.

De Vries, M.; Easton, M.; Moor, L. G. & Ponsaers, P. (2014). Het gezag van de politie. Antwerpen :
Maklu.

Dumas, F. (1966). Man and woman: similarity and difference. Geneva : World council of churches.

Easton, M.; Ponsaers, P. & Tange, C. (2008). Hoe kijken jongeren naar de politie? Uitgever niet
gekend.

Frevel, B. & Kuschewski, P. (2009). Police organization and police reform in Germany: the case of
North Rhine-Westphalia. Harrisburg : Southern public administration education foundation.

Geurts, K. (2002). Minder gezin, meer arbeid? De arbeidsdeelname van de bevolking naar
gezinspositie : een situering van Vlaanderen in Europa. Antwerpen : Garant.
IGVM, (2012). Wat zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen? Geraadpleegd op 19/12/2016. Via http://www.belgium.be/nl/nieuws/2012/news_rapport_genderstatistieken_indicatoren.

Kanter, R. M. (1977). Men and women of the corporation. New York : Basic Books

Lamberts, M. & Delmotte, J. (2004). Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen? Leuven :
KU Leuven, Hoger instituut voor de arbeid.

Oakley, A. (1975). Op gelijke voet: vermeende verschillen tussen man en vrouw. Bloemendaal :
Nelissen.

Sabbe, H. (1957). Kinderbescherming en politie. Antwerpen: Lloyd.

Van den Eynde, W.(2011). Voor wie de klok luidt: Intriges bij de Hasseltse politie [video]. Brussel:
VRT, Canvas.

Van Der Poel, S. (1983). Bij gebrek aan beter: de moeizame integratie van vrouwelijke agenten bij de
Amsterdamse politie. Amsterdam : De Arbeiderspers.

Vandewiele, J. (2009). Psychosociale belasting bij de Politie [theses]. Kortrijk : KATHO. Departement
Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Van Helten, N.H.E (1986). Het blauwe recht : op weg naar een beroepscode van de politie. Lelystad :
Koninklijke Vermande.

Van Outrive, L. (1996). De Belgische politiediensten: specialisering, taakverdeling en
samenwerking zijn geen synoniemen. Le Journal des Procès, 309, 18-21.

Van Rooy, M. J. C. V. (1989). Hoezo bij de politie? Zien die mannen dat dan wel zitten?: een
onderzoek naar werving en selectie van politievrouwen voor de Rotterdamse politie. Rotterdam : Erasmus universiteit.

Werck, L. (1983). Politiecultuur en professionalisering in de sociologische literatuur [theses].
Leuven: KU Leuven Faculteit rechtsgeleerdheid, Afdeling criminologie.