Maatschappelijke Context

Raymi:
De politie in België is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie van de Rechterlijke Macht. De Belgische geïntegreerde politie is gestructureerd op twee niveaus: federaal (de federale politie) en lokaal (de lokale politie). De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, werkzaam over één of meer gemeenten. De politiediensten vallen onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Preventie). Het toezicht op de politiediensten wordt uitgevoerd door het Comité P.

Noémi:
-De Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid: Miet Smet.

Aukje:
- Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken: Jan Jambon
- Minister van Justitie: Koen Geens

Sandro
- De politiediensten vallen onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Door de ministier van Binnenlandse zaken werd binnen de politie eenTask Force Gender opgericht. De maatregelen hiervan zijn gebundeld in “Actieplan Gender”.

Hanne Pergoot:
- Philippe Muyters: is de minister van werk, economie, innovatie en sport. Hij is dus bevoegd voor het beleidsveld werkgelegenheid.
- CD&V heeft 3 geledingen. JongCD&V, senioren en vrouwen en maatschappij. Dit bewijst dat de politieke partij zich duidelijk inzet voor vrouwen. Hun drie belangrijkste pijlers rond deze werking zijn :
Pariteit: een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen
Gender stroomlijnen: aandacht voor gelijke kansen in alle beleidsdomeinen
Empowerment: aandacht en versterking van vrouwen in kwetsbare posities

Mathijs:
-Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
-Het instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen: Willen als federale overheidsinstelling de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermen en bevorderen.

Hanne V.:
- Sofie De Kimpe is Professor of Criminologie at the Departement of Criminologie at the Vrije Universiteit Brussel.
- Pyl en Liners : tucht en deontologie
- Minister van justitie: Koen Geens, Minister van binnenlandse zaken: Jan Jambon

Lisa:
- Minister van Binnenlandse zaken: Jan Janbon
- Minister van Justitie: Koen Geens

Aurélie:
- Federaal agentschap voor nucleaire controle

Lisa Obert:
- Eddy De Raedt: Directeur federale politie
- De Ministerraad, bv het Nationaal Veiligheidsplan

Zoë
- Jan Jambon —> minister van Binnenlandse zaken
- Koen Geens —> minister van justitie

Octavie Vauterin:
Binnen de federale regering is Jan Jambon de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, en Koen Geens de minister van Justitie.