Regelgeving

Raymi: Geen regelgeving in basistekst.

Noémi:
- Geen regelgeving in basistekst.
Aukje:
- Geen regelgeving in basistekst.

Sandro
-Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen . (30 mei 2007) Belgisch Staatsblad, 29031.

-Collectieve arbeidsovereenkomst nr 25 ter tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. (9 juli 2008).

-Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen. (16 augustus 2010) . Belgische Senaat. Buitengewone zitting 2010.

-Ministeriële omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013. De bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten. Belgische Staatsblad, 57039.

Hanne P.
-Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen ( 28/05/2012). Belgisch staatsblad.

-Wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie( 24/07/2014). Belgisch staatsblad.

-Wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden ( 31/12/2007). Belgische staatsblad.

-Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen ( 29/12/2015). Belgische staatsblad.

-Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen ( 30/05/2007). Belgische staatsblad.

Mathijs:
-Geen regelgeving in basistekst.

Hanne v:
- geen regelgeving in basistekst

Lisa:
- Geen regelgeving in basistekst

Aurélie:
- Besluit van de administrateur-generaal Agentschap Wonen-Vlaanderen - houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende delegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap. (2016, september 1). Bijlage 2.
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen . (2014, juli 25). Artikel 1.
- Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaa. (2014, april 11). Artikel 14.
- Omzendbrief BA 2005/07 betreffende het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen kennisgeving. (2005, november 18).

Lisa Obert:
- Geen regelgeving in basistekst

Zoë
-Geen regelgeving in basistekst

Octavie Vauterin:
- Geen regelgeving in basistekst